LOGOPEDIEPRAKTIJK KERKRADE-WEST

Binnen onze logopediepraktijk worden diverse logopedische problemen en stoornissen behandeld.
Voorbeelden hiervan zijn articulatiestoornissen, stemproblemen, afwijkende mondgewoonten, taalontwikkelingsstoornissen en gehoorproblemen.
Wij richten ons met name op de onderstaande logopedische gebieden.

Spraak

 

 

Afwijkende spraakontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van je kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Onvoldoende verstaanbaar spreken kan tot problemen leiden in de communicatie en sociale-emotionele ontwikkeling. Je kind kan onvoldoende duidelijk maken wat hij/zij wil en wordt niet begrepen door zijn/haar omgeving. Ook kan je kind gefrustreerd raken, zich terug trekken in sociale en communicatieve situaties en kan moeite hebben met het maken van vriendjes/vriendinnetjes.


Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en articulatieonderzoek bepalen wij of de spraakontwikkeling passend is bij de leeftijd en of logopedische behandeling nodig is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum.

De oefeningen worden speels aangeboden. Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Je krijgt opdrachten mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.

 

Spraakproblemen bij volwassenen

 

Stotteren

 

Net als bij kinderen komt stotteren ook bij volwassenen voor. Meestal hebben volwassenen al eerder hulp gezocht voor hun stotteren en ze willen erg graag vloeiend leren spreken. Over het algemeen kiezen wij in onze praktijk ervoor om volwassenen met stotterproblemen door te sturen naar een Stottercentrum, omdat daar stottertherapeuten werken die op dit gebied meer expertise hebben.

 

Broddelen

 

Broddelen kenmerkt zich door snel en slordig spreken, omslachtig een verhaal vertellen en haperingen in de spraak. Het kan soms verward worden met stotteren. Broddelen kan zowel bij kinderen als volwassenen optreden. In het onderzoek wordt gekeken naar het spreekpatroon, de uitspraak en naar factoren die het spreken beïnvloeden (zowel verbeteren als verslechteren). In de therapie wordt gewerkt aan het aanleren van een beter spreektempo, goede uitspraak van woorden en het verbeteren van de algemene articulatie.

 

Dysartrie

 

Dysartrie is een spraakprobleem dat is ontstaan ten gevolge een neurologische stoornis. Te denken valt aan: een herseninfarct (CVA), ziekte van Parkinson, MS en ALS. De aard van de dysartrie wordt bepaald door de oorzaak ervan. Bij spraakproblemen ten gevolge van een beroerte is er vaak nog (enig) herstel mogelijk. Bij een spraakprobleem ten gevolge van een neurologische ziekte is echt herstel niet mogelijk. Er kan wel worden gestreefd naar het behoud van de overgebleven spraak. Een vaak bijkomend verschijnsel bij dysartrie is een slikprobleem. Wanneer iemand wordt aangemeld, zal er dus zowel naar de spraak als naar het slikken gekeken worden. Daarna volgt de therapie die gericht zal zijn op een zo goed mogelijke verstaanbaarheid en het zo veilig mogelijk maken van het slikken.

 

 

Taal

 

 

Een anders verlopende taalontwikkeling

Wanneer de taalontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht mag worden kan dit problemen geven in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Denk hierbij aan: frustratie, gedragsproblemen, terugtrekken in communicatieve en sociale situaties, moeite met vriendjes maken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Een anders verlopende taalontwikkeling kan samenhangen met andere factoren zoals (tijdelijke) slechthorendheid (middenoorproblematiek, buisjes), algehele ontwikkelingsachterstand of taalaanbod thuis.

 

Onderzoek en behandeling

Op basis van een gesprek, observatie en taalonderzoek bepalen wij in welk taalgebied moeilijkheden voorkomen en of logopedische behandeling nodig is. Soms is aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts nodig of verwijzen wij voor aanvullend onderzoek door naar het spraak-, taal- en gehoorteam van een audiologisch centrum.

Behandeling kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Indirect: je wordt als ouder begeleid in de manier waarop je de taalontwikkeling van je kind kan stimuleren.
  • Direct: de behandeling richt zich direct op je kind. De taalvaardigheden die uit onderzoek als onvoldoende naar voren zijn gekomen worden gestimuleerd.

Je wordt als ouder zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken en krijgt oefeningen mee naar huis om de aangeboden vaardigheden verder te oefenen. Het resultaat hangt af van leeftijd en complexiteit van het probleem. Daarnaast spelen motivatie en inzet van zowel jou als je kind een belangrijke rol.


Meertaligheid


Wij spreken van meertaligheid als kinderen in het dagelijks leven afwisselend meer dan één taal gebruiken. Een meertalig kind mag zich talig langzamer ontwikkelen ten opzichte van ééntalige kinderen. Bij het taalonderzoek houden wij hier rekening mee. De zorgverzekeraar vergoedt logopedische behandeling als er sprake is van een ”taalstoornis”. Er is sprake van een taalstoornis als je kind problemen heeft met alle talen. Als je kind de moedertaal goed beheerst maar het Nederlands niet, dan betekent dit dat je kind in staat is om zonder logopedische hulp taal te leren. Er is dan geen sprake van een taalstoornis en logopedische behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je zorgen of twijfels over de meertalige ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op.

 

 

Stem

 

Als je in het dagelijkse leven je stem veel moet gebruiken, kan je last krijgen van je keel: je wordt hees of schor, je hebt pijn, je hoest vaak, je voelt een prop in je keel, je bent benauwd, of je stem valt weg. Dit kan ervoor zorgen dat je je werk of je hobby (tijdelijk) niet meer kunt uitoefenen. Stemproblemen ontstaan doordat je je stem verkeerd gebruikt en er een onjuiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust: je gunt je stem onvoldoende tijd om te herstellen.

Een bezoek aan de keel-, neus- en oorarts (KNO) kan duidelijkheid geven over de oorzaak van je stemprobleem.

 

Onderzoek en behandeling

 

Op basis van een gesprek, observatie en stemonderzoek brengen wij de mogelijkheden van de stem en het stemgebruik in kaart en bepalen wij of logopedische behandeling nodig is. Tijdens de behandeling zal er allereerst advies gegeven worden over het stemgebruik (stemsparende of stemhygiënische adviezen). Vervolgens wordt er gewerkt aan houding, ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van spreken en/of zingen. Als je de aangereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maatregelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen.

 

Ook kinderen zijn bij ons aan het juiste adres

 

Kinderen kunnen stemklachten ontwikkelen door: veel schreeuwen, veel huilen, stemmetjes nadoen, te snel spreken, te luid spreken of te hoog spreken. Dit zijn vormen van stemmisbruik die zo snel mogelijk afgeleerd moeten worden. Ook allergische reacties, keel-, neus- en oorproblematiek en ademproblemen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van stemklachten bij kinderen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten geven wij advies over het verminderen van stemmisbruik of gaan wij direct over tot behandeling. Tijdens de behandeling maken wij je kind op speelse wijze bewust van de juiste stemtechniek.

 

 

Gehoor

 

Wat is aangeboren slechthorendheid?

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord kan zijn. Als slechthorendheid aangeboren is, heeft dit invloed op de ontwikkeling van de taal en de spraak. Een kind leert door veel na te doen en te herhalen dat klanken betekenis hebben. Het leert zijn eigen klanken bij te sturen zodat die gaan lijken op de taal die het hoort; op deze manier leert het kind spreken.

Een slechthorende baby zal niet of nauwelijks reageren op zijn eigen gebrabbel en op de klanken uit zijn omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak onvoldoende herkennen. Een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken is het gevolg. Deze achterstand kan ook op volwassen leeftijd nog bestaan.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is. De huisarts zal het kind naar de kno-arts verwijzen, eventueel volgt onderzoek in een audiologisch centrum. Voor meer informatie over aangeboren slechthorendheid zie:

www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

www.fenac.nl (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra)

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand bij kinderen is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In de logopedische behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, het geven van specifieke hoortraining en het leren spraakafzien (liplezen). Dit gebeurt zoveel mogelijk in een spelsituatie.

De logopedist begeleidt de ouders, leert zo nodig omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen voor slechthorenden. In het algemeen wordt met logopedische behandeling de achterstand ingelopen. Bij ernstige slechthorendheid kan verwijzing naar een school voor slechthorende kinderen nodig zijn.

Bij volwassenen met een aangeboren slechthorendheid zal de behandeling zich vooral richten op (hernieuwde) aandacht voor de uitspraak en spraakafzien.

Het onderzoek en de behandeling bij slechthorendheid worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

 

 

Logopediepraktijk Kerkrade-West | Akerstraat 113 A | Kerkrade | 045 - 5428541 | info@logopedie-kerkradew.nl